арап

 • 121абу — (арап) татко, дедо, предок, чест префикс во арапските имиња, се употребува за означување на таткото по името на неговото дете (на пр, Аабу Јусуфс = татко на Јусуф) …

  Macedonian dictionary

 • 122абуна — (арап) нашиот татко , највисокиот црковен достоинственик во Етиопија поглавар на христијанската коптска црква …

  Macedonian dictionary

 • 123азимут — (арап аѕ samt страна) 1. астр аголот (од 0 до 360 степени) сметан во насоката од југ кон запад, меѓу јужниот дел на меридијанот на набљудувачот и вертикалата на набљудуваното небесно тело, 2. мор аголот меѓу меридијанот и правецот на движењето на …

  Macedonian dictionary

 • 124азурин — (арап) вид сина боја …

  Macedonian dictionary

 • 125алгебра — (арап al gebr) мат 1. гранка од математиката што ги проучува операциите со општи броеви, непосредната задача на алгебрата е решавањето на равенки и проучувањето на нивните својства, 2. учебник, книга во која е изложена таа наука, 3. таа наука… …

  Macedonian dictionary

 • 126алет — (арап hhilat) облека, свечена, почесна роба со која султанот ги дарувал везирите …

  Macedonian dictionary

 • 127алказар — (арап) дворец, палата …

  Macedonian dictionary

 • 128алкален — (арап) 1. што се однесува на алкалии, 2. што има вкус на алкалија, 3. што содржи некој алкален елемент (на пр калиум, натриум) …

  Macedonian dictionary

 • 129алкалии — (арап halkali) мн хем оксиди, хидрати и соли на алкалните метали …

  Macedonian dictionary

 • 130алкалиметар — (арап halkali, грч metron мера) хем инструмент со кој се мери количеството на чисти алкалии или на алкалии сврзани со јаглеродна киселина во поташата или содата …

  Macedonian dictionary

 • 131алкалиметрија — (арап halkali, грч metria мерење) хем 1. наука за испитувањето на содата или поташата, 2. испитување на содата или поташата со помош на алкалиметар …

  Macedonian dictionary

 • 132алкалиум — (арап halkali) хем сол што се добива од пепелот на морските растенија, поташа …

  Macedonian dictionary

 • 133алкалоиди — (арап halkali, грч eidos вид, облик) мн хем азотни органски соединенија од растително потекло, отровни и со горчлив вкус, во хемијата се познати над сто алкалоиди (кинин, кокаин, кофеин, атропин, морфин, никотин, стрихнин, теобромин и др), од кои …

  Macedonian dictionary

 • 134алколемија — (арап al kohhlu, грч haima крв) количество на алкохол во крвта …

  Macedonian dictionary

 • 135алкотест — (арап al kohhlu алкохол, лат testis сведок) проверка на количеството на алкохол во организмот …

  Macedonian dictionary

 • 136алкохол — (арап al kohhlu) l. хем безбојна, испарлива и запална опојна течност што се добива со вриење на шеќер и со дестилација, 2. пијалак што содржи алкохол …

  Macedonian dictionary

 • 137алкохолат — (арап al kohhlu) хем цврсто хемиско соединение на алкохолот со некоја сол …

  Macedonian dictionary

 • 138алкохолатура — (арап al kohhlu) хем мешаница на свежи растителни сокови со алкохол …

  Macedonian dictionary

 • 139алкохоли — (арап al kohhlu) мн хем органскохемиски соединенија на јаглеродот, водородот и кислородот …

  Macedonian dictionary

 • 140алкохолизам — (арап al kohhlu) 1. претерано уживање на алкохол, опивање, 2. хронично труење на организмот со алкохол поради постојано и претерано пиење на алкохолни пијалаци …

  Macedonian dictionary